För ”Öppna dokument”

1. Ange det eller de program och den eller de program- versioner samt den eller de datorplattformar som använts vid framtagandet av materialet.

2. Se till att samtliga bildfiler inklusve logotyper och övriga inmonterade objekt är bifogade och korrekt länkade. Använd med fördel layoutprogrammets ”packa”-funktion (eller motsvarande) för att säkerställa att typsnitt och länkade element blir bifogade.

3. Skicka med alla typsnitt, men undvik om möjligt TrueType-typsnitt (se även punkt 9 nedan)!

4. Ange tydligt om så kallade markeringsbilder (OPI) används.För PDF/X-45. I vissa fall är det numera ganska ålder stigna formatet PDF/X-1a fortfarande lämpligt att använda, i synnerhet i äldre typer av rippsystem. Men en modern ripp klarar PDF/X-4, som stödjer bruk av RGB-bilder, lager och transparens. Fördelen med att använda PDF/X är att doku-menten är kontrollerade, ”preflightade”, enligt specifikat-ner som tillämpas i den programvara som utför preflighten.De internationellt accepterade preflightinställninarna för olika tryckförhållanden publiceras av Ghent PDF Work-group på deras webbsida www.gwg.org. Din leverantör kan eventuellt ta fram speciella preflightinställninar för just din produktion, och då bör du använda dem. Längre fram i texten förklaras filfomatet PDF/X lite utförligare.

Generella punkter att beakta

6. Presentera utskrifter av dokumenten. Om färgkorrekta förprovtryck framställs ska dessa produceras med tolerans-krav enligt ISO 12647-7.

7. Faktisk bildupplösning för fotografiska bilder (efteratt skalning skett i layoutprogrammet) ska vara 2 × vald rastertäthet, vilket oftast innebär minst 300 ppi. Streckbilder (bitmap) skall vara minst 600 ppi, men bör vara 1200 ppi. (not: ppi, pixlar per tum anges ibland felaktigt som dpi, dots per tum)

8. Kolla med leverantören om lämpligaste filfomat för pixel- respektive objektgrafik, oh komprimeringsgrad för fotografiska bilde. Undvik i allmänhet kraftig kompri- mering på JPEG-filer (låg kalitet).

9. Använd köpta originaltypsnitt och bifoga dessa (gäller även för PDF-filer – det finns typsnitt som inte bäddas ii PD Fer trots att detta är aktiverat). Se till att kursiva, feta och andra varianter av använda typsnitt är äkta. Manipulera inte den äkta varianten med hjälp av layoutprogrammets meny. Undvik i möjligaste mån TrueType-typsnitt då dessa kan feltolkas vid rippning till plåt.

10. Om dekorfärger ska användas vid tryckning måste exempel skickas i fysisk form till leverantören. Om tryck-ning sker med enbart CMYK ska inte dekorfärger användas i dokumenten.

11. Använd rätt ICC-profl för aktuell papperstyp och tryck-metod. Kontrollera med leverantören om generella profler från till exempel Adobe, ECI eller VIGC kan användas, eller använd de som leverantören rekommenderar för aktuell produktion.

12. Kontrollera att ingen text som skall tryckas i enbart svart ligger i färgen ”passmärken”, eller är angiven som en färgblandning i CMYK

13. Passmärken definieras med färgen ”passmärken”.

14. Kolla att du har angett parametrar för övertryck eller ursparning rätt, liksom svällning. Konferera med din leverantörs prepressavdelning om du är osäker om vad som är lämpligast i ditt dokument!

Dokumentformat

15. Rätt sidstorlek, skuret format = dokumentformat.

Uppslag

16. Uppslag definieras som två sidor (men skapa inte PDF-filer som uppslag!).

Omslag

17. Omslag utan rygg definieras som två sidor.

18. Omslag med rygg definieras som en sida, framsida,rygg och baksida räknas in i formatet.

Dokumentinnehåll

19. Se till att utfallande bilder, tonplattor och andra utfal-lande objekt uppåt, nedåt och utåt ligger minst 3 mm utanför formatet och i innermarginalen/ bunten kant i kant.

20. Om leverantören vid fackmässig kontroll av doku-mentet uppmärksammar fel i text- och bildinnehållet skall beställaren underrättas i enlighet med ALG 10 punkt 27.2.

Ytterligare information om PDF/X-formatet

Det finns många sätt att skapa en PDF-fil, men alla lämpar sig inte för tryckteknisk användning. Filformatet PDF/X (ISO 15930) beskriver ett antal varianter av PDF som lämpar sig för trycksaksproduktion, där interaktivitet (länkar, film, ljud, ifyllnadsfält) inte får inkluderas i dokumenten.För de flesta typena av trycksaksproduktion lämpar sig PDF/X-4 bäst, vilket medger att man använder vad som brukar kallas ett ”RGB-baserat” arbetsflöd. Bilder kan ligga i färgrymden RGB, och PDFerna kan innehålla redigerbar transparens- och lagerhantering. Konferera med din leverantör hur du bäst använder PDF/X-4 om du är osäker! Kontrollpunkter för beställare